adidas eqt support 9317 turbo red releases tomorrow adidas adds a new boost sole to the eqt support 9317 where to buy white mountaineering adidas eqt boost 93 17 adidas originals eqt support 9317 first look adidas eqt running support 93 boost adidas eqt support 93 boost black white adidas eqt support 9317 gets release date adidas eqt turbo red collection adidas eqt turbo red collection interview detailed look adidas originals full turbo red eqt 2017 collection adidas eqt support refined white turbo red get history behind adidas eqt line adidas eqt support adv core black adidas eqt support 93 17 adidas eqt support 9317 adidas eqt adidas eqt support 93 17 core black drops summer adidas eqt support 9317 adidas eqt support 9317 white turbo red available now adidas eqt support

REGULAMIN
SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W ŁAPSZACH NIŻNYCH

            W celu zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, zwana dalej „Caritas”, na wniosek Dyrektora Szkoły Gimnazjum w Łapszach Niżnych (2008r) zwanej dalej „Szkołą”, powołuje Szkolne Koło Caritas, zwane dalej „Kołem”.

Szkolne Koło Caritas kieruje się niniejszym regulaminem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. 1.Podstawą prawną powołania Koła są:

a) § 7 pkt 5 Statutu Caritas Archidiecezji Krakowskiej,

b) Art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

 1. 2.Koło jest katolicką organizacją dziecięcą (młodzieżową), powoływaną przez Dyrektora Caritas na wniosek Dyrektora Szkoły, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczą oraz działalność wychowawczą prowadzoną przez Caritas.
 2. 3.Koło zrzesza uczniów Szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając dzieci (młodzieży), która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów, o ile ich cele i działalność nie są rażąco sprzeczne z działalnością Koła.
 3. 4.Terenem działania Koła jest teren Szkoły.
 4. 5.W podejmowanych działaniach Koło stosuje się do uregulowań zawartych w Statucie Szkoły.
 5. 6.Koło używa prawnie zastrzeżonej nazwy i znaku „Caritas”, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas.

§ 2

 1. 1.W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła, którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniuDyrektorem Caritas.
 2. 2.Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła wyznaczony przez Biskupa diecezjalnego, którego obowiązkiem jest praca formacyjna na rzecz członków Koła, poprzez środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje, dialog ewangeliczny i inne. Asystent Koła sprawuje pieczę nad zgodnością działalności Kołanauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym regulaminem Koła.

CELE I ZADANIA KOŁA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3

Najistotniejszym celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

§ 4

Zadania Koła obejmują w szczególności:

 1. 1)pogłębianie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożymjej szerzenie,
 2. 2)uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
 3. 3)krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
 4. 4)stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą,kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
 5. 5)rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.,
 6. 6)troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
 7. 7)rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,
 8. 8)stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i inne organizacje istniejące w parafii, na której terenie działa Koło,
 9. 9)pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,
 10. 10)pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,
 11. 11)współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zadania, o których mowa w § 4 Koło realizuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:

 1. 1)organizowanie spotkań, zjazdów, sympozjów, konferencji, prelekcji, dyskusji, kursówszkoleń,
 2. 2)organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko - muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, przeglądów filmowych, spotkań z zaproszonymi gośćmi i innych,
 3. 3)organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych, festynów, konkursów fantowych, aukcji wystaw, wydawanie gazetek i czasopism szkolnych, prowadzenie kroniki szkolnej,
 4. 4)udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez Caritas, za zgodą Dyrektora Caritaspod nadzorem opiekunów Koła,
 5. 5)prowadzenie biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, archiwum multimedialnego itp.,
 6. 6)oddziaływanie przez symbole organizacyjne.

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA

SYMPATYCY KOŁA

§ 6

Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła, jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 7

Każdy członek Koła ma prawo:

 1. 1)korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. 2)uczestniczenia w życiu i działalności Koła oraz wpływania na jego kształt,
 3. 3)posiadania legitymacji członkowskiej Koła.

§ 8

Członkowie mają obowiązek:

 1. 1)życia i pracy w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego,
 2. 2)dążenia do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno być realizowane na trzech płaszczyznach: modlitwy, słowa i czynu,
 3. 3)dbania o dobre imię Ojczyzny, Kościoła, Szkoły i Koła,
 4. 4)wypełniania celów i zadań regulaminu, a także decyzji władz Koła,
 5. 5)troszczenia się o rozwój Koła,
 6. 6)uczestniczenia w zebraniach Koła,
 7. 7)posiadania indentyfikatora podczas prowadzenia akcji przez Koło.

§ 9

 1. 1.Kandydaci na członków Koła mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo uczestniczenia w działalności Koła.
 2. 2.Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego sięczłonkostwo.

§ 10

 1. 1.Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się, za zgodą rodziców (dla kandydata poniżej 18-tego roku życia), po rocznym okresie kandydackim.
 2. 2.Okres kandydacki może ulec skróceniu decyzją Zarządu Koła.
 3. 3.Członkiem Koła nie może zostać osoba podlegająca karze kościelnej zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 11

Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji odbywa się w dniu Święta Patronalnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej - wspomnienie św. Brata Alberta (17 czerwca) lub w inny dzień ustalony z Dyrektorem Caritas.

§ 12

 1. 1.W działalność Koła mogą włączać się, w razie takiej potrzeby, uczniowie niezrzeszeni,innym światopoglądzie lub z innej szkoły, na zasadzie sympatyka Koła.
 2. 2.Członkowie Koła mogą brać udział na zasadzie wolontariatu w pracach różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach.

§ 13

Członkostwo w Kole ustaje poprzez:

 1. 1)ukończenie lub zmianę Szkoły,
 2. 2)dobrowolne wystąpienie z Koła,
 3. 3)skreślenie przez Zarząd Koła, oparte na opinii Sądu Koleżeńskiego.

§ 14

 1. 1.Koło może skupiać w swoich szeregach członków seniorów i członków honorowych.
 2. 2.Członkiem seniorem jest każdy absolwent Szkoły, który był członkiem Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego.
 3. 3.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Zarządu Koła otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.

WŁADZE KOŁA

§ 15

Władzami Koła są:

1) Zarząd,

2) Walne Zgromadzenie Członków Koła,

3) Sąd Koleżeński,

4) Komisja Rewizyjna.

§ 16

Pracami Koła kieruje Zarząd, w składzie:

 1. 1)przewodniczący, zastępca przewodniczacego, sekretarz i skarbnik, wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków Koła spośród członków Koła,
 2. 2)opiekę i nadzór nad pracą Zarządu sprawują Opiekun Koła i Asystent Koła.

§ 17

Do zadań Zarządu należy:

 1. 1)planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym,uwzględnieniem konkretnych potrzeb i realnych możliwości (plan pracy Koła należy przedłożyć do zatwierdzenia Dyrektorowi Caritas),
 2. 2)czuwanie nad działalnością Koła na terenie szkoły oraz podejmowanie decyzjinawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych,
 3. 3)inspirowanie członków Koła do podejmowania działań,
 4. 4)powoływanie sekcji tematycznych,
 5. 5)ustalanie terminów zebrań Koła,
 6. 6)ustalanie terminu Walnego Zgromadzenia Członków Koła,
 7. 7)przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków, kandydatów i sympatyków Koła,
 8. 8)rozstrzyganie spraw spornych między członkami,
 9. 9)reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 10. 10)stały kontakt z Caritas i Dyrektorem Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie (choćby w kwestii aneksu do planu pracy rocznej, przedstawionego na początku roku, w wypadku zmiany lub rozbudowy planu,przeprowadzania dodatkowych działań przez Koło),
 11. 11)proponowanie Caritas zmian regulaminu Koła,
 12. 12)decydowanie o wydatkach Koła,
 13. 13)przedstawianie Caritas sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 18

 1. 1.W celu lepszego wypełniania zadań Koła mogą być powołane sekcje tematyczne dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów. Może to być podział ze względu na wiek, zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (np. sekcja formacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekuńcza, wychowawcza, świetlicowa, klasowa itp.).
 2. 2.Sekcje tematyczne powołuje Zarząd Koła.

§ 19

 1. 1.Walne Zgromadzenie Członków Koła odbywa się przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego.
 2. 2.Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:

a) wybór członków Zarządu Koła,

b) wybór członków Sądu Koleżeńskiego,

c) ustalenie priorytetów zadań Koła na czas do następnego Walnego Zgromadzenia,

d) rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego.

 1. 3.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo udziału Asystent Koła oraz Opiekun Koła z prawem głosu.
 2. 4.Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków Koła podejmowane są zwykłą większością głosów członków Koła.
 3. 5.Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków Koła są ważne po ich zatwierdzeniu przez Asystenta Koła, Opiekuna Koła i Dyrektora Szkoły.

§ 20

 1. 1.Walne Zgromadzenie powołuje Sąd Koleżeński składający się z 3 członków Koła.
 2. 2.Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) rozpatrywanie wszelkich spraw konfliktowych w pracy Koła,

b) rozpatrywanie naruszeń regulaminu Koła,

c) wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii w sprawie skreślenia z listy członków Koła.

 1. 3.Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na posiedzeniu, z którego sporzadza protokół opisujacy podjęte decyzje.
 2. 4.Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

§ 21

1. Komisję Rewizyjną stanowią:

 1. 1)Dyrektor Caritas lub pisemnie upoważniony jego przedstawiciel,
 2. 2)Dyrektor Szkoły,
 3. 3)Opiekun Koła,
 4. 4)3 członków Koła wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Koła.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywania kontroli całokształtu działalności Koła, w tym finansów.

MAJĄTEK KOŁA

§ 22

Majątek Koła stanowią:

 1. 1)składki członkowskie i inne zobowiązania członków na rzecz Koła, o ile ich zbieranie zostało ustalone przez Koło,
 2. 2)środki finansowe z innych źródeł, przeznaczone na potrzeby Koła.

§ 23

Do obowiązków skarbnika należy:

 1. 1)prowadzenie zestawienia wpływów i wydatków,
 2. 2)zbieranie funduszy i przekazywanie ich Opiekunowi Koła,
 3. 3)czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie z decyzjami Zarządu, za co osobiście odpowiada,
 4. 4)składanie kwartalnego sprawozdania Zarządowi Koła.

§ 24

Wszystkie fundusze zgromadzone przez Koło na cele charytatywne stanowią majątek Caritas jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym prawnie znakiem Caritas i za zgodą Dyrektora Caritas.

§ 25

 1. 1.Dyrektor Caritas może wyrazić zgodę na gromadzenie przez Koło większej ilości funduszy (np. na operację lub inną pomoc dla uczniów Szkoły). Pieniądze te będą przechowywane na specjalnie otwartym subkoncie oraz wydatkowane w porozumieniu z Caritas na ściśle określony cel.
 2. 2.W razie niespożytkowania wszystkich funduszy na określony cel, Dyrektor Caritas, jako dysponujący majątkiem Caritas, przeznaczy je, w porozumieniu z Zarządem Koła oraz Dyrektorem Szkoły, na inne cele charytatywne.

§ 26

Caritas nie odpowiada za zobowiązania Koła, a w szczególności za zobowiązania finansowe, które nie były uzgodnione i pisemnie zaakceptowane przez Dyrektora Caritas.

NAZWA, PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE


§ 27

Świętami patronalnymi Caritas Archidiecezji Krakowskiej są:

1) druga niedziela wielkanocna, obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego,

2) liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, przypadające 17 czerwca.

§ 28

 1. 1.Koło może wybrać swoją nazwę (dodaną do nazwy oficjalnej „Szkolne Koło Caritas”) oraz patrona (spośród świętych i błogosławionych, najlepiej tych, którzy szczególnie zasłużyli się na polu miłosierdzia).

 2. 2.Koło może obchodzić swoje święto w dniu liturgicznego wspomnienia Patrona Koła.

 3. 3.Koło może ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła i modlitwę, która będzie wspólną modlitwą Koła.

§ 29

Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas. Logo Caritas składa się z symbolu przedstawiajacego równoramienny krzyż, uzupełniony potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz znajdującego się w centralnej części pola krzyża stylizowanego za symbol serca napisu „Caritas". Pod symbolem krzyża znajduje się, umieszczony centralnie napis „Caritas”. Całość obramowana jest czerwonym konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie elementy logo są jednokolorowe.

§ 30

Koło powinno używać własnej pieczęci, z nazwą Szkoły, adresem i telefonem kontaktowym do sporządzania wszystkich potrzebnych dokumentów i pism.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku świadomego naruszania regulaminu Zarząd może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub wnioskować o usunięcie z Koła.

§ 32

Zmiana regulaminu Koła wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie przez Caritas i Dyrektora Szkoły.

§ 33

 1. 1.Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Caritas na wniosek Zarządu Koła lub Dyrektora Szkoły.

 2. 2.Caritas może również rozwiązać Koło, gdy jego działalność obraca się na poważną szkodę Caritas lub Kościoła w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

§ 34

Likwidację majątku Koła przeprowadza Komisja Rewizyjna lub osoba wyznaczona przez Caritas. Fundusze na cele charytatywne przekazane zostają do Caritas, a majątek Koła spożytkowany zgodnie z decyzją Zarządu i wolą członków - zawsze na cele charytatywne.

 

Regulamin nadany w dniu 11 marca 2008 roku

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W ŁAPSZACH NIŻNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

 Działalność Koła określa Regulamin i roczny Plan pracy. Regulamin jest dokumentem zawierającym główne cele, zadania SKC, wskazuje na prawa i obowiązki jego członków oraz strukturę i organizację samego Koła. W planie rocznym zawarte są natomiast konkretne zadania do realizacji, które stanowią propozycje samej młodzieży oraz wytypowanego Opiekuna i Asystenta kościelnego Koła. Obszarem działania Szkolnego Koła Caritas jest: szkoła, środowisko lokalne, parafia.

W opracowanym rocznym planie pracy dopuszcza się modyfikacje zaplanowanych działań z uwagi na bieżące potrzeby oraz sytuacje, którym trzeba zaradzić. Praca Koła opierać się będzie przede wszystkim na działaniach zespołowych, a jej formy zależą od tego, komu członkowie SKC będą w danym czasie pomagać i czym będą się zajmować.

Spotkania robocze i formacyjne odbywają się systematycznie raz w tygodniu i trwają 45 minut. W sytuacjach tego wymagających częstotliwość spotkań może zostać zwiększona.

Stałymi zadaniami są: organizowanie akcji charytatywnych, aktywne włączanie się w życie szkoły zbiórki surowców wtórnych, prowadzenie gazetki ściennej, kroniki oraz zamieszczanie artykułów o działalności Koła na stronie internetowej szkoły.

 

Opiekun Koła: Barbara Kowalczyk

Asystent kościelny: Ks. Łukasz Zaraś

 

Lista członków SKC- załącznik nr 1

 

L.p.

Miesiąc

Zadania

 

wrzesień

-organizacja pracy w nowym roku szkolnym, wybór zarządu koła,

-przygotowania akcji: „Pola Nadziei”,

-rozpoczęcie akcji zbiórki: puszek aluminiowych, nakrętek i zużytych telefonów komórkowych

 

 

1.

 

 

październik

- przygotowanie występu tanecznego na Święto Komisji Edukacji Narodowej,

- przygotowanie wystawy na „Dzień Papieski”,

- rozpoczęcie akcji „Świąteczna akcja charytatywna dla chorych dzieci naszej gminy”

2.

listopad

- kontynuacja akcji „Świąteczna akcja charytatywna dla chorych dzieci naszej gminy”

- przygotowanie „Zaczarowanej klasy” na dyskotekę andrzejkową,

3.

grudzień

- akcja „Szlachetna paczka”

- 5 grudzień - Dzień Wolontariusza

- zakończenie akcji „Świąteczna akcja charytatywna dla chorych dzieci naszej gminy”

- spotkanie opłatkowe SKC

4.

styczeń

- przypomnienie o Dniu Babci i Dziadka,

luty

- jałmużna wielkopostna,

- pomoc przy organizacji Dnia Św. Walentego,

5.

marzec

- współudział przy Misterium Wielkopostnym przy łapszańskiej parafii,

- przygotowanie tańca na Dzień Wiosny,

- Dzień Świętości Życia,

- list do chorych i cierpiących

6.

kwiecień

-wiosenny konkurs SKC,

- pomoc w organizacji Dnia Ziemi,

7.

maj

- akcja „Róża dla Mamy”,

- akcja „Wspieramy misje”

czerwiec

- przypomnienie o Dniu Ojca,

- spotkanie podsumowujące naszą działalność

(wycieczka, wyjście w teren)

 

 

 

Slajd220 września mieliśmy okazję gościć w naszych szkolnych progach naszą absolwentkę Karolinę Pietruś - dziś studentkę medycyny i wolontariuszkę, która była na misji w Zambii. Oto co nam napisała:

„Witam!

Mam na imię Karolina. Jestem absolwentką gimnazjum w Łapszach Niżnych, obecnie studiuję na Collegium Medicum w Bydgoszczy. Na tejże uczelni kilka lat temu powstał projekt o nazwie „Medici Homini”, umożliwiający wyjazd studentom medycyny jak również lekarzom do krajów, w których mieszkańcy są pozbawieni kontaktu ze służbą zdrowia. Dzięki temu projektowi, w czasie moich wakacji (lipiec-wrzesień) miałam możliwość wyjazdu do Zambii. Poznałam tam wielu wspaniałych ludzi, ale przede wszystkim jeżdżąc do chorych mieszkających w buszu, mogłam udzielić pomocy medycznej tym, którzy jej potrzebują, ale z różnych względów są jej pozbawieni. Części z tych chorych udało mi się pomóc, kilku pacjentów wymagało jednak specjalistycznej opieki lekarskiej (głównie chirurgicznej).

Czytaj więcej: „WSPIERAMY MISJE W AFRYCE”- PO FINALE

szlachetna _paczka.Szlachetna paczka 2011 zakończyła się, teraz czas na podsumowania, i podziękowania. Dziękowaliśmy tuż po zawiezieniu paczek do magazynów, teraz dziękujemy jeszcze raz kiedy paczki dotarły na miejsce i trafiły do rodzin. Trudno opisać słowami radość. To jest to, co jest najpiękniejsze w pomaganiu innym - uśmiech i radość na twarzy obdarowanego …DZIĘKUJEMY.

Poniżej podajemy fragmenty podziękowań jakie dotarły do nas od wolontariuszy przekazujących paczki rodzinom.

Czytaj więcej: Szlachetna paczka 2011 zakończyła się

youtube zpo

skc

adidas yeezy boost 350 v2 red night adidas yeezy boost 350 v2 red night adidas yeezy boost 350 v2 red night release date adidas yeezy boost 350 v2 beluga confirmed release date adidas yeezy boost 350 v2 beluga 2 0 adidas yeezy 350 boost v2 solar red steel grey release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra another look adidas yeezy boost 350 v2 zebra restock release date adidas yeezy boost 350 v2 blue tint frozen yellow adidas yeezy boost 350 v2 blue tint adidas yeezy boost 350 v2 blue tint b37571 adidas yeezy boost 350 v2 blue tint adidas yeezy boost 350 v2 blue tint adidas yeezy boost 350 v2 blue tint release date adidas yeezy boost 350 v2 semi frozen yellow rendering b37572 semi frozen yellow yeezy boost 350 v2 shoes adidas yeezy boost 350 v2 semi frozen yellow new look adidas yeezy boost 350 v2 semi frozen yellow release date adidas yeezy boost 350 v2 semi frozen yellow release date adidas yeezy boost 350 v2 frozen yellow release date
adidas nmd city sock 2 cs2 ronin pack adidas nmd cs2 pk adidas nmd cs2 primeknit shock pink pack lands week adidas nmd city sock 2 pearl grey drops summer adidas nmd cs2 pk shock pink pack drops weekend adidas nmd cs2 pk pearl grey adidas nmd cs2 pk pearl grey adidas nmd city sock 2 pearl grey adidas nmd city sock 2 primeknit grey shock pink adidas nmd cs2 may 2017 release info adidas nmd city sock 2 primeknit black shock pink adidas nmd city sock 2 adidas nmd city sock 2 cs2 core black adidas nmd city sock 2 primeknit may 2017 colorways adidas nmd city sock 2 adidas nmd city sock 2 primeknit shock pink adidas nmd city sock 2 primeknit adidas nmd city sock 2 primeknit navy white official images adidas nmd city sock 2 adidas nmd city sock 2
adidas yeezy boost 350 v2 official images yeezy boost 350 v2 september release kanye west yeezy boost 350 v2 bred yeezy boost 350 v2 upcoming releases complete release info greyorange yeezy boost 350 v2 adidas yeezy 350 v2 kanye wears unreleased adidas yeezy boost 350 v2 colorway adidas yeezy boost 350 v2 beluga confirmed release date adidas yeezy boost 350 2 0 beluga adidas yeezy boost 350 v2 beluga more new images adidas yeezy boost 350 v2 beluga another look adidas yeezy boost 350 v2 beluga unboxing video adidas yeezy boost 350 v2 beluga official images adidas yeezy boost 350 adidas yeezy boost 350 v2 beluga release reminder adidas yeezy boost 350 v2 beluga on feet images adidas yeezy boost 350 v2 detailed look adidas yeezy boost 350 v2 buy adidas yeezy boost 350 v2 online adidas yeezy boost 350 v2