W ramach oszczędności poprzetargowych w dniu 2 listopada 2022r., została podpisana umowa z firmą NTI - Cyfrowa Gmina

W ramach oszczędności poprzetargowych w dniu 2 listopada 2022r., została podpisana Umowa z firmą NTI – Systemy Zabezpieczeń, Maciej Gębacz, ul. Suskiego 6/9, 34-400 Nowy Targ w związku z dokonanym przez Zamawiającego wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Dostawa stacji roboczych oraz laptopa dla Gminy Łapsze Niżne” w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr W.120.1.49.2020 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2020r.

Zadanie zostało zakończone 15 listopada 2022r.

W związku z odstąpieniem od Umowy z firmą INFART Piotr Krajewski z siedzibą ul. Zbożowa 7/9, 09-410 Płock dla zadania pn.: Modernizacja sieci wraz z usługami wdrożeniowymi dla Gminy Łapsze Niżne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, dnia 28 lutego 2023r. podpisano Umowę z firmą „TATRYNET” Piotr Łojas, ul. Kamieniec 10A/21, 34-500 Zakopane na realizację wyżej wymienionego Zamówienia. Realizację Zamówienia przewidziano do 30 czerwca 2023r.

 

Data: 
utorok, február 28, 2023