Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Łapsze Niżne przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Łapsze Niżne, że 31 maja 2024 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu gotówką lub na konto Urzędu  (Bank Spółdzielczy w Nowym Targu o/Niedzica 43881200050010000004170001) z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W przypadku niedokonania  opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r. przedsiębiorca chcąc zachować uprawnienia do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych winien dokonać wpłatę II raty powiększoną o 30% opłaty rocznej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu określonego  w art. 11`1 ust. 7  w/w ustawy. Zezwolenie wygasa (niezależnie od przyczyn), w przypadku  niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11`1 ust. 2 i 5. Przedsiębiorca któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Data: 
piatok, máj 24, 2024