Program YOUNGSTER w ZPO w Łapszach Niżnych

Jest to program dla chętnych uczniów klas III gimnazjum realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, we współpracy z Wydawnictwem Macmillan oraz Gminą Łapsze Niżne. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez stworzenie im możliwości uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego . Zajęcia języka angielskiego stanowią uzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania języka angielskiego w gimnazjum w ramach obowiązującej podstawy programowej. Dla uzyskania zamierzonych efektów i celów Programu zajęcia są prowadzone w podziale na grupy zaawansowania, wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego (na podstawie odpowiedniego testu plasującego), w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w ciągu roku szkolnego dla każdej z grup.  Wydawnictwo Macmillan zapewnia dla każdej z grup odpowiednie podręczniki i inne pomoce dydaktyczne. Po ukończeniu dwóch semestrów zajęć pozalekcyjnych w ramach programu uczniowie otrzymają stosowne certyfikaty, wystawione przez Wydawnictwo Macmillan. P. Krzysik.

Źródło: ZPO Łapsze Niżne