Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2022 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń w 2022 r. Prosimy o składanie oświadczeń wraz z wydrukiem z kasy fiskalnej o rocznej sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni, przedsiębiorca ma możliwość złożenia takiego oświadczenia w terminie do 30 dni od w/w daty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia, 31 maja lub 30 września opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty w terminie do 30 dni od w/w daty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty wynikającej z oświadczenia.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni w terminach określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) lub niedokonanie opłaty w określonej wysokości i w terminie określonym w ustawie każdego roku kalendarzowego powoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub z powodu niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Oświadczenie za rok 2021

Data: 
środa, Styczeń 12, 2022