Ogłoszenie Wójta Gminy Łapsze Niżne o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łapsze Niżne do 2030 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 23 listopada 2021 r. o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łapsze Niżne do 2030 roku.

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1057.), zgodnie z uchwałą nr XV-151/20 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne, oraz zgodnie z uchwałą nr XXVI-252/21 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określenia „Szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łapsze Niżne do 2030 roku” oraz w związku z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z póź. zm.):

Ogłoszenie Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 23 listopada 2021 r. o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łapsze Niżne do 2030 roku

Data: 
wtorek, Listopad 23, 2021