Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych

Tuesday, January 30, 2024

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

♦ przedszkoli,

♦ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek”,

♦ klas 1 ośmioklasowych szkół podstawowych

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są zawarte w uchwale nr XXVII-229/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów z późn. zm.:

§ 1.  1. Określa się następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego –10 pkt;

2) Aktywność zawodowa obojga rodziców/prawnych opiekunów kandydata - praca lub nauka w trybie dziennym (kryterium stosuje się do pracującego lub uczącego się rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego kandydata) -6 pkt;

3) Aktywność zawodowa jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata - praca lub nauka w trybie dziennym- 3 pkt;

4) Czas pobytu kandydata w publicznym przedszkolu jest dłuższy niż 5h dziennie– za każdą dodatkową godzinę 2 pkt;

§ 2.  1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 1 - 4 są:

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego;

2) Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie rodziców/ opiekunów (w przypadku samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej) lub zaświadczenie potwierdzające naukę w trybie dziennym;

3) Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie rodzica/opiekuna (w przypadku samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej) lub zaświadczenie potwierdzające naukę w trybie dziennym”.

4) Oświadczenie dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,1307379,uchwala-nr-xxvii-22917-rady-gminy-lapsze-nizne-z-dnia-28-marca-2017-roku-w-sprawie-okreslenia-kryter.html

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,1319010,uchwala-nr-xxviii-24017-rady-gminy-lapsze-nizne-z-dnia-28-kwietnia-2017-roku-w-sprawie-zmiany-uchwal.html

Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych, zawarte są  w uchwale nr XXVII-228/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne:

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Łapsze Niżne:

1) kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wchodzącego w skład szkoły lub zespołu - 12 pkt;

2) rodzeństwo kandydata realizuje wychowanie przedszkolne/obowiązek szkolny w danej szkole- 8 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki - 4 pkt;

4) droga do szkoły jest  krótsza, niż do szkoły znajdującej się w obwodzie szkoły właściwym dla jego miejsca zamieszkania - 2 pkt;

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1  jest oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), wzór jak Załącznik Nr 1 do uchwały.

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,1307371,uchwala-nr-xxvii-22817-rady-gminy-lapsze-nizne-z-dnia-28-marca-2017-roku-w-sprawie-okreslenia-kryter.html

UWAGA!
Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.  

Wykaz obwodów

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,1582549,uchwala-nr-vi-5619-rady-gminy-lapsze-nizne-z-dnia-26-marca-2019-roku-w-sprawie-ustalenia-planu-sieci.html

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas I szkół podstawowych zawiera ZARZĄDZENIE  Nr W.0050.1.6.2024  Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 stycznia 2024 roku. sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 

Kategoria: