,,WIOSENNE MANEWRY” wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Łapsze Niżne.

Tuesday, April 23, 2024

W dniu 21.04.2024r.  w godz. 13.00-15.00 w miejscowości Łapsze Niżne odbyły się ,,WIOSENNE MANEWRY”  wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Łapsze Niżne.

Tematem ćwiczeń bojowych było:

  • współdziałanie jednostek OSP podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych;
  • budowa punktów czerpania wody;
  • budowa linii  głównych oraz gaśniczych;
  • dowożenie wody;
  • gaszenie pożaru budynków mieszkalnego  „Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy”;
  • ewakuacja oraz udzielanie przedmedycznej pomocy osobom poszkodowanym podczas pożaru;
  • omówienie zasad obsługi defibrylatora AED.

Celem głównym manewrów: było nabycie praktycznych umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych podczas gaszenia pożaru budynków mieszkalnych. Ewakuacja osób z budynku.   Doskonalenie systemu dostarczania wody metodą dowożenia przepompowywania oraz budowa  punktów czerpania wody.  Budowa linii  głównych  oraz gaśniczych w trakcie prowadzonych działań gaśniczych. Udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Pragnę podziękować wszystkim jednostkom OSP z terenu Gminy Łapsze Niżne za udział w „Manewrach Wiosennych 2024”, a Naczelnikowi OSP Łapsze Niżne dh Janowi Hatała za gościnę!. 

Szczególne podziękowania kieruję na ręce dh Komendanta Gminnego Józefa Sowa – za właściwe przygotowanie, prowadzenie i podsumowanie całych działań.

Dziękuję osobom zaproszonym:  Wójtowi Gminy Łapsze Niżne Jakubowi Jamróz oraz dh Eugeniuszowi KOZUB – za nadzór, obecność, ciepłe słowa i rzetelny nadzór nad przebiegiem Manewrów.

Parafii Rzymsokatolickiej w Łapszach Niżnych, a w szczególności ks. Dariuszowi Lorenc za właściwą postawę oraz udostępnienie do ćwiczeń budynku - Pijarskiego Ośrodka Edukacyjno Wypoczynkowego „Pieniny Spiskie” w Łapszach Niżnych.

Ponadto dziękujemy Zarządowi Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łapszach Niżnych za organizację Manewrów Wiosennych.

I na koniec pragnę podziękować Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z OSP Łapsze Niżne za działania w pozorowaniu „osób poszkodowanych”.

mgr  Piotr Bartosiewicz

Insp. ds. OC, ZK i OSP

 

 

Kategoria: