Oferta Fundacji Frydman Triathlon na realizację zadania „Organizacja zawodów triathlonowych Frydman Triathlon 2024”.

Wójt Gminy Łapsze Niżne informuje, że została złożona oferta na realizację zadania „Organizacja zawodów triathlonowych Frydman Triathlon 2024” w trybie uproszczonym tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określa art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r.  poz. 571). Zgodnie z niniejszą ustawą Urząd Gminy w Łapszach Niżnych podaje do publicznej wiadomości  informację dot. niniejszej oferty.

Złożona oferta przez okres 7 dni jest podana do publicznej wiadomości, tj. zamieszczona na:

            - tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne;

            - stronie internetowej Urzędu Gminy www.lapszenizne.pl;

            - Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Oferta Fundacji Frydman Triathlon

Nawa zadania „Organizacja zawodów triathlonowych Frydman Triathlon 2024”.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł brutto.

Data: 
Tuesday, June 4, 2024