Gmina Łapsze Niżne otrzymała pomoc finansową w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w kompostownik

Thursday, June 6, 2024

Gmina Łapsze Niżne otrzymała pomoc finansową w kwocie 33 000,00 zł, w ogłoszonym naborze przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotyczącym udzielenia wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w kompostownik.

Pozyskane środki pozwolą na zakup 180 przydomowych kompostowników wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu lub  z materiałów naturalnych o minimalnej pojemności 720 l.

Kompostownik będą mogli otrzymać mieszkańcy, którzy:

  • ♦ są właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym lub w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach*;
  • ♦ dysponują miejscem pozwalającym na ustawienie pojemnika w miejscu nie stwarzającym uciążliwości sąsiednim mieszkańcom;
  • ♦ mają możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu.

W załączeniu wniosek, który należy złożyć w godzinach pracy Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne w terminie  od 10.06.2024 r. do 14.06.2024 r.

  1. pisemnie bezpośrednio na dzienniku podawczym w Zespole Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne  ul. Jana Pawła II 20, pok. nr 16 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne  ul. Jana Pawła II 20,  34-442 Łapsze Niżne,
  2. elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP –ZGKM . Wniosek taki winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP wnioskodawcy.
  3. wnioski złożone na adres poczty elektronicznej pozostawione będą bez rozpoznania.

O kolejności przyznania kompostowników decyduję data i godzina złożenia wniosku. Wnioski przyjmowane są jedynie w określonym powyżej terminie.

Regulamin programu zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łapsze Niżne w przydomowe kompostowniki znajduję się na stronie www.lapszenizne.pl

*przez właściciela nieruchomości zgodnie z art.2 ust.1 pkt.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) - rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

  Wniosek

  Regulamin

 

 

Kategoria: